Telefon: +36 22/513-489
E-mail: rendezveny@varosgondnoksag.hu

Licitszabályzat

Licitszabályzat


Faházak, kecskelábú asztalok és Bérbeadó üzemeltetésében lévő, közterület-használati engedéllyel rendelkező területek bérbeadásához.

I. Általános rendelkezések

1.     A liciteljárás teljeskörű lebonyolítását a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (továbbiakban: Bérbeadó) végzi. A liciteljárás során Bérbeadó tulajdonában lévő faházak, kecskelábú asztalok, valamint a közterület-használati engedéllyel rendelkező, Székesfehérvár történelmi belvárosának kiemelt utcáiban és a rendezvények lebonyolítására kijelölt területek bérleti jogviszonyban történő értékesítésére kerül sor.
2.     A liciteljárás lebonyolítására elektronikus úton, a kifejezetten e célból létesített és Bérbeadó tulajdonát képező weboldalon (a továbbiakban: weboldal) kerül sor, melynek használata regisztrációhoz kötött.
3.     A liciteljárás során megajánlható legkisebb bérleti díj Bérbeadó által meghatározásra kerül.
4.     Bérbeadó jogosult a liciteljárásra történő felhívást bármely időpontban indoklás nélkül visszavonni, a liciteljárást megszakítani. Ezekben az esetekben Bérbeadó e tényről haladéktalanul tájékoztatja a Jelentkezőket.
5.     Az adott faház vagy kecskelábú asztal, illetve terület (továbbiakban: bérlemény) tényleges, piaci alapú bérleti díja a jelen licitszabályzat szerint lefolytatott liciteljárás során érvényesen megajánlott, legmagasabb összegű bérleti díj.

II. Regisztráció, hitelesítés 

1.     A pályázó a weboldal használatát megelőzően a weboldal REGISZTRÁCIÓ menüpontja alatt található elektronikus űrlap kitöltésével regisztrálhatja magát (továbbiakban: Regisztrált felhasználó). Bérbeadó hitelesíti a Regisztrált felhasználót. Bérbeadó által nem hitelesített Regisztrált felhasználók a liciten nem vehetnek részt.
2.     Bérbeadó által hitelesített felhasználónak minősül azon Regisztrált felhasználó, aki a weboldalon meghatározott adatok (név/cégnév, székhely, adószám) megadása után legkésőbb a licit megkezdését megelőzően 5 munkanappal visszaigazolást kap a hitelesítésről.
3.     A hitelesítés során Bérbeadó biztosít hiánypótlásra lehetőséget, melynek feltételeiről a Regisztrált felhasználó emailben értesítést kap.
4.     A Hitelesített felhasználó bérbeadó által meghatározott számú faházra, kecskelábú asztalra és területre licitkorlátozás nélkül jogosult ajánlatot tenni azzal, hogy Bérbeadó által meghatározott induló árnál kisebb összeget nem lehet ajánlani egy bérlemény esetében sem.

III. A licitálás menete

III.1. Hirdetményi időszak

1.     Bérbeadó a licit tartalmi elemeinek közzétételével (hirdetmény) az eljárást megnyitja.
2.     A hirdetményi időszak az adott vásárra való jelentkezés lehetőségének meghatározott időtartama. 
3.     A II.1. pont szerinti Hitelesített felhasználó jogosult licitajánlat tételére.
4.     A hirdetményi időszak lejártát követően nincs mód a Regisztrált felhasználó hitelesítésére, tehát a liciteljáráson való részvételi jogosultság megszerzésére.

III.2. Licitálás

1.     Liciten kizárólag Hitelesített felhasználók vehetnek részt.
2.     A Hitelesített felhasználó a weboldalra – felhasználónevének és jelszavának megadásával – történő belépéssel, elektronikus úton, minimum a Bérbeadó által meghatározott licitlépcső összegével maga emelheti a megajánlott díjat a többi licitáló ajánlatának ismeretében.
3.     A licitre bocsájtott bérlemények (faház, kecskelábú asztal, terület) ún. zónákra (például I., II., III.) vagy területekre osztva kerülnek licitálásra. Az egyes zónák, területek felosztását a vásáron való ’Részvételi feltételek’ tartalmazzák, amely valamennyi Hitelesített felhasználó számára elérhető a weboldalon a licit megkezdése előtt.
4.     A licit megkezdésének időpontjai a weboldalon a hirdetményi időszakban közzétételre kerülnek, ezen felül Bérbeadó a licit megkezdése időpontjában a licit megnyitásának tényéről elektronikus úton értesítést küld a Hitelesített felhasználók részére.
5.     Bérbeadó a licit időtartamát jogosult eltérően meghatározni. A licit időtartamáról és a licitlépcső mértékéről Bérbeadó az adott rendezvényre vonatkozó hirdetményben tájékoztatást nyújt.
6.     A licit ideje alatt az adott liciteljáráson résztvevő Hitelesített felhasználók a megajánlott bérleti díj valamennyi változásáról elektronikus formában levélüzenetet kapnak.
7.     Amennyiben a licitre rendelkezésre álló időtartam utolsó 5 percében új ajánlat érkezik, az időtartam a lejárathoz képest automatikusan 5 perccel meghosszabbodik.
8.     A licit lezárultát követően a rendszer a liciteljárásról automatikusan jegyzőkönyvet készít, melyet elektronikus úton megküld az abban résztvevő Hitelesített felhasználóknak.
9.     Amennyiben adott bérlemény licitálása lezárult, nincs további lehetőség a bérleti díj változtatására.
10.   Amennyiben a licitálás során egy bérleményre nem érkezik ajánlat, úgy azt Bérbeadó jogosult a liciteljáráson kívül, más módon értékesíteni vagy újabb licitre bocsájtani.

III.3.  Az eredmény megállapítása, szerződéskötés

1. A liciten érvényes ajánlatot tevők a licit lezárását követően Bérbeadó által meghatározott időpontig az adott bérlemény bérleti díját (nyertes licit jegyzőkönyvében szereplő összeg) kötelesek befizetni.

A befizetésre lehetőség van banki átutalással Bérbeadó Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01777131-00100002 számú bankszámlaszámára (Ebben az esetben a közlemény rovatba kérjük, írják be a bérlemény megjelölését, rendezvény nevét és cégnevét), valamint Bérbeadó Szent Vendel u. 17/a alatti székhelyén a főpénztárban (pénztári órákban) készpénzzel és bankkártyával.
3. A liciteljárásról készült jegyzőkönyv ismeretében Bérbeadó bérleményenként (faház, kecskelábú asztal, terület) megállapítja a liciteljárás eredményét vagy eredménytelennek nyilvánítja azt.
4.     A bérlemény birtokbaadására a vásár kezdő napján reggel 7:00 órától van lehetőség. Amennyiben Bérlő előzetesen írásban kéri, Bérbeadó lehetőséget biztosít a vásár első napját megelőző napon, előzetesen egyeztetett időpontban birtokba venni a bérleményt.

IV. Egyéb rendelkezések

1.     A liciteljárás megszervezésének és lebonyolításának célja, hogy Bérbeadó kereskedői és vendéglátóipari tevékenység folytatására jogosult gazdasági társaságok/egyéni cégek/egyéni vállalkozók részére bérbe adja a tulajdonában lévő faházait, kecskelábú asztalait, valamint az üzemeltetésében lévő, közterület-használati engedéllyel rendelkező területeket. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) kizárólag a természetes személyek személyes adatainak védelméről rendelkezik. Miután a gazdasági társaságok/egyéni cégek/egyéni vállalkozók a liciteljárás során üzletszerű gazdasági tevékenységük körében adják meg az adataikat, ezért a megadott adatok nem minősülnek személyes adatnak, azaz az eljárás során megadott adatokra GDPR hatálya nem terjed ki.

2.     A nyertes licitáló Hitelesített felhasználóval Bérbeadó bérleti szerződést köt, melynek tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján – a közérdekből nyilvános személyes adatokon kívül – közérdekű adatnak minősül.