Telefon: +36 22/513-489
E-mail: rendezveny@varosgondnoksag.hu

ÁSZF

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Székesfehérvár Belváros

1.) A vásáron résztvevő cégnek/magánszemélynek nem állhat fenn az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott adótartozása, valamint köztartozása; nem lehet behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása; adószámát nem függesztették fel; nem állhat csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt. Az előzőekben felsorolt valamely eset/ek fennállása esetén jelentkezése semmisnek tekintendő.

2.) A vásáron a helykiosztást a Bérbeadó határozza meg és a változtatás jogát fenntartja. Kitelepülés csak a Bérbeadó által biztosított kecskelábú asztalon (melynek rakodó felülete 2x1 méter), saját installációval vagy a Bérbeadó által biztosított faházban lehetséges.
A Bérbeadó által bérbe adott terület helyett a Bérlő nem jogosult másik helyet igényelni. Az áramvételi lehetőség kiépítése az előzetesen megküldött helyszínrajz alapján történik, ezért Bérlő csak a Bérbeadó által számára kijelölt helyet tudja elfoglalni.

3.) Kitelepülés: A gyalogos övezetbe gépjárművel behajtani tilos! Ez alól kivételt képez a nagyméretű, saját installáció felépítéséhez történő behajtás, amelyhez külön engedély (Közútkezelői hozzájárulás és Behajtási engedély együttes megléte) szükséges.
A Vásáron résztvevő árusok a jogszabályban meghatározott hivatalos áruszállítási időn belül behajtási engedély nélkül, de Közútkezelői hozzájárulás birtokában jogosultak behajtani a Vásár területére. A hivatalos áruszállítási (ki- és berakodási) idő hétköznap reggel 7:00-10:00 óra, valamint 17:00-19:00 óra között van. Az ettől eltérő időszakokra minden Bérlőnek térítési díj ellenében lehetséges a Behajtási engedély megváltása a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Parkolási Csoportjánál (Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a., https://www.varosgondnoksag.hu/parkolas-szekesfehervaron. A Közútkezelői hozzájárulást az érintett vásározókkal a Bérbeadó Rendezvényszervezési csoportja közvetlenül intézi. Kizárólag azon bérlők részére lehetséges a Közútkezelői hozzájárulás kiadása, akiknél ez indokolt. A behajtási engedély ingyenes, de a parkolásért fizetni kell.
A Fő utca burkolatára és a Városház térre nagyméretű eszközök, berendezések, áruk szállítása érdekében lehet behajtani; előzetesen engedélyezett időpontban. Ezen területekre a behajtási engedély mellé közútkezelői hozzájárulás is szükséges. Az engedélyeket jól látható helyen ki kell helyezni a gépjárműben. 
A leadott rendszám alapján kiállított behajtási engedély nem jogosít parkolásra. A rendezvény időtartama alatt a környező utcákban van lehetőség a parkolásra, melyek fizető övezetbe esnek. Kiemelt övezetben a parkolási díj megfizetése és közútkezelői igazolás együttesen szükséges. A megállási lehetőségekről a https://www.varosgondnoksag.hu/parkolas-szekesfehervaron vagy a 22/513-481-es telefonszámon a Városgondnokság Parkolási Csoportjánál lehet tájékozódni.

A vásározók a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. által kijelölt helyeket, illetve asztalokat 07:00-09:00-ig jogosultak birtokba venni. Felhívjuk figyelmét, amennyiben rendelkezik Közútkezelői igazolással, kizárólag az engedélyeken meghatározott időtartamokban tartózkodhat gépkocsival a vásár területén.

4.) A rendezvény ideje alatt az árufeltöltés csak kézi erővel mozgatott, és a Belvárosban a (dísz)burkolatot épségben megőrző szállítóeszközzel lehetséges. A Belváros díszburkolatára gépjárművel tilos ráhajtani a megadott időpontokon kívül! A legközelebb eső becsatlakozó utcából (pl. Oskola utca, Szent János köz, Lakatos utca) lehet kézi erővel (pl. kézikocsi) eljuttatni a berendezést, árut, terméket a vásár helyszínére. A kecskelábú asztalok alsó része doboz kialakítású és lakattal zárható (1 db lakatról a Bérlőnek kell gondoskodnia).

5.) A Bérlő által bérbe vett területet, bérleményt önhatalmúlag, a Bérbeadó hozzájárulása nélkül nem cserélheti el másik bérlővel, nem növelheti meg és nem adhatja albérletbe. Jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.) A vásár területén, valamint annak környékén a KRESZ rendelkezései érvényesek azzal a kikötéssel, hogy a vásár területén a gépjárművek maximális sebessége 5 km/h lehet.

7.) Bérlő árusítóhelyét – a napi nyitvatartási idő alatt - felügyelet és őrzés nélkül nem hagyhatja, standját nem zárhatja be, áruját nem takarhatja le (ez alól az extrém időjárás kivételt képez). A nyitvatartási idő lerövidítésére csak abban az esetben van lehetőség, ha rossz időjárás miatt a programok elmaradnak vagy előbb véget érnek. Amennyiben az éjszakába nyúló programok indokolttá teszik, a nyitvatartási idő meghosszabbodhat legfeljebb aznap 23:00 óráig.

A kötelező nyitvatartási idő: a rendezvény jellegétől, a programelemek összetettségétől függően változhat. A pontos nyitvatartást a https://vasarilicit.varosgondnoksag.hu/ oldalon Bérbeadó az adott rendezvény vonatkozásában közzéteszi.

8.) Tilos a túlméretezett, harsány színű feliratok, fényvillogók használata. Tilos az installációk tetejének engedély nélküli meghosszabbítása.

9.) A Bérbeadó a Bérlő számára elektromos áramot biztosít a jelentkezési lapon Bérlő által megadott és a Bérbeadó által visszaigazolt mennyiségben. Elektromos szerelési munkát a vásár egész területén csak a Bérbeadó végezhet. A Bérlő nem használhat az általa igényelt teljesítménynél nagyobb áramigényű, a megfelelő engedélyekkel nem rendelkező és nem megfelelő műszaki állapotú elektromos eszközt. (Felhívjuk figyelmét, hogy a használni kívánt elektromos eszközeiről hozza magával érvényes érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati dokumentumait pl. mikrohullámú sütő, olajsütő, hősugárzó, egyéb elektromos eszköz esetén). Az ilyen esetek miatt keletkező áramkimaradás vagy egyéb kár értékét az azt okozó Bérlő köteles megtéríteni; figyelembe véve a S Bérbeadónak és/vagy a többi kereskedőnek okozott kárt is. Bérlő köteles gondoskodni a működéséhez szükséges bevizsgált és minősített hosszabbítós elosztóról (min. 25 méter) és kecskelábú asztal – saját installáció esetén világítótestről. A minősített elosztóval szemben támasztott követelmények: min. 3 x 1,5 keresztmetszetű és IP54-es védettségű legyen az elosztósáv.

Az áram felhasználás elszámolása a kihelyezett mérőóra Felek általi leolvasása alapján a rendezvény utolsó napján történik; számla kiállítására a következő munkanapon kerül sor.

10.) A terület őrzéséről a rendezvény ideje alatt Bérbeadó gondoskodik. A Bérbeadó a Bérlő tulajdonában és/vagy használatában álló berendezési és felszerelési tárgyakért, illetőleg az abban tárolt tárgyakért, árukért és egyéb vagyontárgyakért semmilyen jellegű felelősséget nem vállal.

11.) Bérlő a vásár területén kizárólag saját bérleményében/bérelt területén fejthet ki tevékenységet. Egyetlen bérlő sem folytathat olyan tevékenységet, amely a többi kereskedő érdekeit sérti.

12.) A rendezvény területén tilos megállító tábla és egyéb reklámhordozó kihelyezése. Tilos továbbá a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül az installáción bármely reklámhordozó elhelyezése.

13) Tilos a zeneszolgáltatás a rendezvényi részvétel ideje alatt. Ennek megszegése a szerződés azonnali hatályú felmondását és a rendezvény területének azonnali elhagyását vonja maga után a bérleti díj visszafizetése nélkül.

14.) Bérbeadó jogosult a Bérlő árusítóhelye külső megjelenésének megváltoztatását kérni, amennyiben az nem méltó a helyszín jellegéhez, arculatához, színvonalához. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó ez irányú kérésének nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal, a bérleti díj visszafizetése nélkül felmondani, Bérlő pedig köteles a területet, bérleményt 3 órán belül elhagyni.

15.) Bérlő a bérleményt köteles a jó gazda gondosságával használni. A használat során bekövetkezett károkozásért Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik. Az okozott kár megtérítése a Bérlő kötelessége. A kecskelábú asztalokba, faházakba fúrni, szegelni, ragasztani szigorúan tilos.

16.) A közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek körére a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

17.) A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 15. §-a szerint az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a Bérlőnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét a rendezvény helyszínén.

18.) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 110. § (11) bekezdése szerint a nem jövedéki engedélyes Bérlő alkoholterméket, bort, sört, pezsgőt, köztes alkoholterméket alkalmi rendezvényen folytatott kereskedelmi tevékenység keretében akkor értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz - legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három munkanappal bejelentette.

19.) Az élelmiszerek alkalmi árusításához hatósági engedély szükséges, amelyről a Bérlő köteles gondoskodni.

20.) A kistermelők a "Kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről" szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy csomagolatlan élelmiszer vásáron, rendezvényen, engedélyezett ideiglenes árusító helyen történő értékesítése esetén a kihelyezett termék előtt a kistermelő nevét, címét vagy a gazdaság helyének címét, valamint a termék nevét kell feltüntetni.

21.) Bérlő -a tevékenységére vonatkozó jogszabályok betartása mellett- jogosult a részére biztosított területen a meghatározott feltételekkel részt venni, a jelentkezési lapon megadott és felsorolt áruit, termékeit bemutatni, azokkal kereskedni.

22.) A vásáron étel-ital kóstoltatásra nincs lehetőség.

23.) A Bérlő köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkezett hulladék kijelölt helyre történő elhelyezéséről.

24.) Bérbeadó vállalja, hogy a rendezvény ideje alatt keletkezett hulladékot a kijelölt hulladékgyűjtő helyekről rendszeresen elszállítja.

25.) Bérbeadó a vásár ideje alatt gondoskodik az étel-italárusítók részére illemhelyről, kézmosási lehetőségről, a Városház téren lévő nyilvános illemhelyen belül, külön e célra feliratozott WC-ben. A mosdó használójának rendelkeznie kell kézmosás utáni fertőtlenítő hatású kéztisztító szerrel.

26.) Tilos a bérelt területen baleset- és tűzveszélyes anyagot tárolni, ill. felügyelet nélkül hagyni.

27.) Bérbeadó jogosult egyes termékek bemutatását, értékesítését megtiltani, ha azok a többi kereskedő vagy a vásárlók érdekeit sértik, minőségük kifogásolható, nem illeszkedik a rendezvény arculatához vagy bemutatásukat, értékesítésüket hatályos jogszabályok tiltják. Bérlő köteles a Bérbeadó felszólítását követően a kifogásolt árut, árukat azonnal eltávolítani, ellenkező esetben köteles elhagyni a vásár területét azzal, hogy nem jogosult a bérleti díj arányos részének visszatérítésére.

28.) Bérlő köteles a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. § 2) bekezdés a) pontja alapján előírt ellenőrzött tűzoltó készüléket az árusítás helyén (faházban, sátorban) állandóan üzemképes állapotban, készenlétben tartani, a tűzvédelmi előírásokat betartani. A tűzvédelmi szabályok megsértéséért a Bérlő felelősséggel tartozik.

29.) Jelen Részvételi Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Polgári törvénykönyv megfelelő rendelkezéseit kell iránymutatónak tekinteni és alkalmazni.

A Bérbeadó az időpont és a programváltoztatás jogát fenntartja!

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Rendezvény Divízió

Tóth Marianna
Rendezvény Divízió vezető
e-mail: toth.marianna@varosgondnoksag.hu


Troják Edina
Rendezvény Divízió vezető helyettes
06 (70) 508-7163
e-mail: trojak.edina@varosgondnoksag.hu

Kalapács Fernanda
Rendezvényszervező
06 (70) 669-9240
e-mail: rendezveny@varosgondnoksag.hu


Felhívjuk figyelmét, hogy a Bérbeadó és a freemail-lel, hotmail-lel, citromail-lel rendelkezők közötti levelezésben (többek visszajelzése alapján) problémák jelentkezhetnek.

Kérjük, más szolgáltatótól küldje üzeneteit, mert nem tudjuk garantálni, hogy minden levél megérkezik hozzánk és az ebből adódó problémákért cégünk nem vállal felelősséget!


Tájékoztató az alkalmi, rendezvényi és közterületi árusításról            
(GHP 2013. 5.3. fejezet kivonata)

* Vendéglátóterméket alkalmilag, rendezvényen, közterületen csak az a vállalkozó értékesíthet, aki külön engedéllyel rendelkezik, továbbá az értékesítő helyen feltünteti a nevét és a székhelyét.
* A csomagolatlan ételek kezelésére, készítésére és kiszolgálására telepített ideiglenes helyszínek kialakítása során biztosítani kell az aljzat pormentességét és takaríthatóságát.
* Az ideiglenes árusító helyet el kell látni hideg-meleg folyó vizes kézmosóval (kézfertőtlenítő-szer, kéztörlő).
* A munkafelületek tisztíthatók, fertőtleníthetők, résmentesek legyenek.
* Az ideiglenes vendéglátóhely, és mozgó vendéglátó üzlet berendezéseit a bázishelyről tisztán kell kiszállítani.
* Eszközök tisztítása, fertőtlenítése történhet a bázishelyen, illetve - megfelelő kialakítás esetén - az élelmiszerbiztonsági előírások betartása mellett a kitelepüléses helyen is.
* Biztosítani kell a biztonságos ételkészítés műszaki, technológiai, tárolási és higiéniai feltételeit.
* A keletkező hulladékot zárt tárolóban kell gyűjteni és a vonatkozó előírások betartásával kell elszállítani* Az élelmiszerek szállítása, tárolása, forgalmazása során az előírt hőmérsékleti értékeket be kell tartani (működő hűtő hőmérő).
* Az ételek szennyeződéstől, portól, cseppfertőzéstől, rovaroktól, rágcsálóktól való védelmét biztosítani kell.
* HACCP kézikönyv kitelepülésre vonatkozó „kivonatát” a helyszínen kell tartani.
* Személyi higiéniai előírások (eü-i kiskönyv, munkaruha).
* Nyomon követhetőség (felhasznált alapanyag, félkész-, késztermék-, számla, szállítólevél).

Fejér Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága